Uvedené podklady pro ocenění jsou orientační, jejich doložení nepodmiňuje zpracování znaleckého posudku či odborného vyjádření. 


U staveb:

 • kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním apod.,
 • stavebně - technická dokumentace skutečného provedení staveb ověřená stavebním úřadem (zejména výkresová dokumentace - půdorysy, řezy) pokud existuje, v případě proběhlých změn (nástavby, přístavby, stavební úpravy apod.) na dokončené nemovitosti také dokumentaci k těmto změnám,
 • původní nabývací titul, resp. smlouva o převodu bytu, nebytového prostoru, event. prohlášení vlastníka ve smyslu zákona č. 72/94 Sb. apod.,
 • v případě omezení uvedených na výpisu z KN v části "C" (např. věcná břemena) listina, na jejímž základě omezení vzniklo.
 • u komerčních nemovitostí - nájemní smlouvy vážící se k oceňované nemovitosti, sdělení výše placené daně z nemovitosti a výše pojistného.U samostatně oceňovaných pozemků:

 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní aj.,
 • nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy apod.,
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud zobrazení v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti),
 • územní rozhodnutí nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného územního plánu obce, bylo-li vydáno,
 • stavební povolení na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod., pokud bylo vydáno,
 • původní nabývací titul k pozemku.
Vytvořte si webové stránky zdarma!