U existujících nemovitostí:

 • výpis z katastru nemovitostí, který je v souladu se skutečností (mohu zajistit),
 • kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním apod.,
 • stavebně - technická dokumentace skutečného provedení staveb ověřená stavebním úřadem (zejména výkresová dokumentace - půdorysy, řezy) pokud existuje, v případě proběhlých změn (nástavby, přístavby, stavební úpravy apod.) na dokončené nemovitosti také dokumentaci k těmto změnám,
 • původní nabývací titul, resp. smlouva o převodu bytu, nebytového prostoru, event. prohlášení vlastníka ve smyslu zákona č. 72/94 Sb. apod.,
 • nájemní smlouvy vážící se k oceňované nemovitosti, pojistná smlouva a doklad o přiznání daně z nemovitosti,
 • v případě omezení uvedených na výpisu z KN v části "C" (např. věcná břemena) listina, na jejímž základě omezení vzniklo.


U výstavby nemovitostí, stavebních úprav, nástaveb a přístaveb stávajících nemovitostí:

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • stavební povolení, případně ohlášení stavebních úprav - pokud je již vydáno,
 • geometrický plán předmětných pozemků a objektu (pokud je již stavba zaměřena),
 • stavebně - technická část projektové dokumentace,
 • rozpočet stavby, pokud byl v rámci projektové dokumentace zpracován (v případě rekonstrukce propočet nákladů zahrnující specifikaci prováděných prací a dodávek).

U samostatně pořizovaných pozemků:

 • výpis z katastru nemovitostí (mohu zajistit),
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud zobrazení v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti),
 • územní rozhodnutí nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného územního plánu obce,
 • stavební povolení na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod., pokud existují,
 • původní nabývací titul k pozemku,
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní apod.
 • nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy apod.
Vytvořte si webové stránky zdarma!