Je nutné místní šetření?

Ano, osobní místní šetření je nutné vždy. Termín místního šetření je dohodnut podle časových možností objednatele znaleckého posudku a znalce. U nemovitostí, do kterých je potřebné zajistit přístup, je nutná přítomnost objednatele, nebo jeho odpovědného zástupce, který přístup zajistí. V průběhu místního šetření probíhá zaměření oceňovaných nemovitostí, pořízení fotodokumentace, předání podkladů a dalších informací. 


Jak dlouho místní šetření trvá?

Délka místní šetření obvykle trvá 45min - 2hod. Délka je závislá od kompletnosti předaných podkladů, existence stavebně - technické dokumentace a složitosti ocenění.


Nemám všechny podklady, je to problém?

U každého konkrétního případu se dohodneme, které z podkladů je pro daný účel ocenění nezbytné doložit. 


Co je cena obvyklá?

V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je obvyklá cena definována následujícím způsobem:

"Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.

Pokud cenu obvyklou nelze stanovit, zejména z důvodu, že v daném místě a čase s obdobným majetkem neobchoduje, je možné provést odhad tržní hodnoty majetku.


Cena zjištěná (dříve nazývaná administrativní či úřední)

Zjištěná cena je cena věci určená dle cenového předpisu vydaného MF ČR platného ke dni ocenění.


Máte jiný dotaz? Využijte kontaktního formuláře

Vytvořte si webové stránky zdarma!