Provádím ocenění nemovitého majetku formou znaleckých posudků, tržních odhadů a odborných vyjádření

  • bytových jednotek, 
  • rodinných domů, 
  • rekreačních objektů,
  • garáží, 
  • nebytových prostor a komerčních objektů,
  • pozemků, 
  • věcných břemen apod.

Posudky a odhady zpracovávám pro soukromé osoby, obchodní společnosti, bankovní ústavy, advokátní a notářské kanceláře, realitní kanceláře, soudní exekutory, soudy a další.

Soudním znalcem jsem byla jmenována rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č. j. Spr. 953/2010 ze dne 29. března 2010 pro základní obor EKONOMIKA, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Rozsah působnosti oceňování je omezen na území České republiky.  


Součástí znalecké činnosti je mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s oceňovaným majetkem. Soudní znalec je vázán slibem mlčenlivosti.Vytvořte si webové stránky zdarma!